298 руб.
Арт: 99-80-32
AT mega32L-8AU, Микросхема, ATMEL
Микросхема ATmega32L-8AU, ATMEL
28 руб.
Арт: 99-80-46
MCP602T-I/SN, Микросхема, SOIC8, Microchip
Микросхема MCP602T-I/SN, SOIC8, Microchip
26 руб.
Арт: 99-80-65
MC34119G-S08-R, Микросхема, SOP8, UTC
Микросхема MC34119G-S08-R, SOP8, UTC
120 руб.
Арт: 78-82-48
MCP6022-E/SN, Микросхема, SOIC8, Microchip
Микросхема MCP6022-E/SN, SOIC8, Microchip
98 руб.
Арт: 93-32-95
MBI6651GST, Микросхема, SOT23_6L, MBI
Микросхема MBI6651GST, SOT23_6L, MBI
165 руб.
Арт: 99-80-34
AT mega32A-AU, Микросхема, TQFP44, ATMEL
Микросхема ATmega32A-AU, TQFP44, ATMEL
739 руб.
Арт: 99-80-41
AT mega128L-8AU, Микросхема, ATMEL
Микросхема ATmega128L-8AU, ATMEL
110 руб.
Арт: 74-85-29
MT8870DS, Микросхема
Микросхема MT8870DS
557 руб.
Арт: 99-80-37
AT mega162-16AU, Микросхема, ATMEL
Микросхема ATmega162-16AU, ATMEL